Uit het Gemeentebericht maart – juni 2024

Ten geleide

In de mensenwijdingsdienst is alles wat gesproken en gedaan wordt openbaar: alles is duidelijk te horen en te zien. Er is echter één handeling die vrijwel onzichtbaar is; zelfs de ministranten, die relatief dicht bij het altaar staan, krijgen daar niet alles van mee. Tijdens de Verwandeling, wanneer de grote hostie wordt opgenomen en de woorden van Christus over brood en lichaam worden gesproken, wordt de hostie in tweeën gebroken. Daarna wordt van één helft een stukje afgebroken en in de kelk gedaan. Op dat moment wordt dat deel van de hostie voor even aan de zwaartekracht prijsgegeven. Het wordt opgevangen door dat wat wij, in de vorm van wijn en water, in het Offergedeelte als gemeente in de kelk hebben gedaan en het zuigt zich daarmee vol. Hierna wordt de kelk opgenomen en klinken de woorden van Christus over wijn en bloed.

In de kelk voltrekt zich dan eigenlijk iedere keer het omgekeerde van wat op Goede Vrijdag aan het kruis geschiedde toen de lans in Jezus’ zijde gestoten werd en er bloed en water uit vloeide: een opstandingsbeeld, waarin het lichaam beleefd wordt door het bloed dat stamt uit de offerkracht van de mensen.

Zo wordt in de mensenwijdingsdienst in beeld en substantie zichtbaar wat in de zondagsdienst voor kinderen wordt verteld: dat Christus stierf en dat hij levend werd in het zijn van de mensen die Hem in hun hart woning geven.

Een gezegende Paastijd gewenst!

Bart Hessen

Het ritme van de mensenwijdingsdiensten in Meppel

De mensenwijdingsdiensten in Meppel worden gehouden op de tweede en de vierde zondag van de maand.

De zondagsdienst voor kinderen wordt gehouden op de tweede zondag van de maand.

De diensten op de woensdagen zijn op de woensdagen voorafgaand aan de diensten op zondag.

In het geval van een vijfde zondag in de maand wordt per keer bekeken of er een dienst op zondag of op zaterdag zal zijn.

Diensten en activiteiten in de Stille Week en met Pasen

In de Stille Week zijn er mensenwijdingsdiensten in Meppel op zondag 24 maart, dinsdag 26 maart, donderdag 28 maart en zaterdag 30 maart. Na de diensten op 24, 26 en 28 maart is er gelegenheid tot gesprek rond het thema: ”Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Na de dienst op 30 maart is er een inleiding tot het sacrament van de Jeugdwijding.

Op Goede Vrijdag, 29 maart, is er om 15.00 uur de lezing van het Lijdensevange-lie volgens Mattheüs in de vorm van een gemeenteviering.

Op 2e Paasdag (1 april) ontvangt Esther Drost uit onze gemeente de jeugdwij-ding in Groningen. In verband hiermee is er in het Paasweekeinde geen mensenwij-dingsdienst in Meppel. Daarom is er op woensdag 3 april een extra mensenwij-dingsdienst ingeroosterd.

 

 

Onregelmatigheid in de diensten in de Paastijd

Op woensdag 24 april komt de dienst te vervallen i.v.m. de synode, en wordt vervangen door een dienst op donderdag 25 april.

Diensten en activiteiten rond Hemelvaart en Pinksteren

Op Hemelvaartsdag (9 mei) is er dit jaar geen mensenwijdingsdienst in Meppel, maar is wel gelegenheid tot dauwtrappen, vanaf 7.30 uur bij Wieby en Albert Kroek in Koekange.

Op Hemelvaartszondag, 12 mei, is er de mensenwijdingsdienst. Er is die zondag geen zondagsdienst voor kinderen.

Op 1e Pinksterdag (19 mei) is er om 10.00 uur de Pinksterdienst voor kinderen (waar dan de Pinksterhymne zal klinken), gevolgd door de mensenwijdingsdienst om 10.30 uur en een nagesprek rond het thema “Pinkstervuur”.

Nagesprek en perikopenbespreking op de woensdag

Na de diensten op de woensdag is er ruimte voor gesprek. Afwisselend richten we de blik op de perikope (de schriftlezing in de mensenwijdingsdienst van die week), of gaan in gesprek over onderwerpen die zich die morgen aandienen.

 

“Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”:

Gesprekken in de Stille Week

Zondag 24 maart, dinsdag 26 maart en donderdag 28 maart, 11.45 uur

Het thema van deze gesprekken is ontleend aan één van de woorden van Jezus aan het kruis die in het evangelie zijn overgeleverd. Het wekt het beeld van de vergeving door de Vader, maar ook de notie dat inzicht en kennis ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Wanneer we in de wereld en in ons eigen leven kijken: bij hoeveel wat we doen weten we werkelijk wat we doen?

Lezing van het Lijdensevangelie volgens Mattheüs

Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag), 15.00 uur

Op Goede Vrijdag zal op het “negende uur” het Lijdensevangelie volgens Mattheüs worden gelezen in de vorm van een gemeenteviering.

Inleiding tot het sacrament van de Jeugdwijding

Zaterdag 30 maart, 11.45 uur

Het sacrament van de jeugdwijding kan ontvangen worden door kinderen rond het 14e levensjaar. Het wordt voltrokken in de Paastijd en markeert de overgang van de kindertijd naar de tijd waarin een jong mens begint zelf de eigen levensweg te gaan. Het voert over in de mensenwijdingsdienst waar de jeugdwijdelingen dan voor het eerst aan deelnemen (en waarbij de rest van de gemeente zich van de communie onthoudt). Op deze zaterdag wordt meer verteld over de bijzonderheden van dit sacrament.

Jeugdwijding voor de Noordelijke Gemeenten te Groningen

Maandag 1 april (2e Paasdag), 10.30 uur te Groningen in de kerk aan de

Lauwersstraat 3, 9725 HD Groningen

Op deze dag zullen in de kerk in Groningen twee kinderen het sacrament van de Jeugdwijding ontvangen. Eén van hen is Esther Drost uit onze gemeente. U bent van harte uitgenodigd om bij dit plechtige en feestelijke moment aanwezig te zijn.

Ervaringen rond het levenseinde

Zondag 28 april, 11.45 uur

Na de lezing van Thom Kloes over “Wegen naar het levenseinde” van 10 maart j.l. hebben we deze zondag gelegenheid om te spreken over onze ervaringen rond het levenseinde en de weg daar naar toe.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag voor jong en oud

Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag)

Vanaf 7.30 uur is er voor jong en oud weer gelegenheid tot dauwtrappen en knutselen bij Wieby en Albert in Koekange. Adres: Bosweg 1, 7965 AA Koekange.

Pinkstervuur

Zondag 19 mei (1e Pinksterdag), 11.45 uur

Het invoegsel van Pinksteren spreekt over de vlammen als “openbaring van de Geest”. Wat voor rol heeft het vuur gespeeld in de ontwikkeling van de mens op aarde? Wat beleven we aan de vlam, het vuur, en wat kan ons dat vertellen over het wezen van de Geest?

Het Oude Testament in vogelvlucht

Zondag 26 mei, 11.45 uur

Het Oude Testament neemt qua volume het grootste deel in van de Bijbel. Het is niet altijd makkelijk daar je weg in te vinden. Op deze ochtend kijken we naar het Oude Testament “in vogelvlucht”: hoe het is opgebouwd, en hoe verschillende thema’s daar in zijn te vinden.

Het Oude Testament als fundament voor het Nieuwe

Zondag 23 juni, 11.45 uur

Op deze zondag kijken we naar de verschillende manieren waarop het Oude Testament het fundament legt voor het Nieuwe. Onder andere komen aan bod: de drievoudige messiasverwachting, het voorbereiden van het lichaam van Jezus van Nazareth en de “wegbereiders”.

.

Studiegroep voordrachten Rudolf Steiner

over het Johannes Evangelie

Data voor de komende tijd: op de eerste woensdag van de maand 3 april, 1 mei en 5 juni. We bespreken de 12e en laatste voordracht en bezinnen ons op een vervolg met een nieuwe inhoud.

Jaarfeestviering in Zwolle

Op dinsdag 2 april wordt in Vrije School Michaël in Zwolle van 19.30 tot 21.30 uur een Paasviering georganiseerd. Verteller Wim Wolbrink stelt in zijn voordracht de ‘Filosofie van de vrijheid’ centraal. Meer info op www.jaarfeestenzwolle.nl

8

Muzikaal Moment

Op zondag 9 juni verzorg ik na de dienst en het aansluitende gesprek een Muzikaal Moment, met pianospel en toelichting. Elke drie maanden stel ik een eigen compositie centraal, aangevuld met een muziekwerk uit de wereldliteratuur.

Imke Jelle van Dam

Oekraïne

Er komt af en toe een rondzendbrief uit van de Christengemeenschap in Oekraïne. Wilt u de laatste ontvangen, mail dan naar Lucie Luijckx, dan kan zij hem U toesturen. Omdat de lengte van het stuk (47 pag.) of mogelijk de Duitse taal een belemmering kan zijn om het te gaan lezen, heb ik de twee eerste bijdragen van Stefan Meyer, de bewindsdrager in Oekraïne en Tatjana Nechytail, priester in Kiev vertaald. U kunt die bij mij opvragen.

Hieronder een citaat van Stephan Meyer uit deze rondbrief: “Grote delen van het landschap zijn verminkt en vernietigd, familieverhoudingen en sociale betrekkingen zijn uit elkaar gerukt, veel mensen zijn gestorven. In deze noden heeft zich tegelijkertijd een verhoogde wakkerheid en menselijkheid ontwikkeld. Vele hebben vanuit hun concrete levenssituatie een blik ontwikkeld, waar en hoe ze anderen kunnen helpen. Het individuele engagement bouwt aan een fundament van een nieuwe gemeenschap. De vriendenbrief maakt ons deelgenoot van het leven in onze gemeenten, die tegenwoordig in de ongelooflijke spanning tussen de uiterlijke nood en de zich ontwikkelende toekomstkiemen staan. Wat een zegen is het, dat in deze uitdagingen de mensenwijdingsdienst in Odessa en Kiev met enige regelmaat gehouden kunnen worden en als een bron ervaren kan worden voor een leven dat uit het geestelijke een toekomst vormt.”

En enkele zinnen van Tatiana: “Ik kan slechts hopen dat alles wat wij in de gemeente doen, het leven ondersteunt. Ik weet eigenlijk dat dat zo is. Ik ben er zeker van dat onze gemeente in de Oekraïne een lichtwand tegen de boze machten zijn. Ik dank iedereen heel hartelijk voor de gebeden en de gedachten, voor het medelijden en alle hulp. Ik vraag u niet te vergeten dat de oorlog nog steeds voortduurt, zonder pauze, zonder vakantie. We kunnen slechts dan in de ogen van het boze kijken wanneer we in onze rug worden gesteund. Deze bescherming geeft Christus ons en geven jullie allen aan ons met hem.”

Naast deze informatiebron bestaat de hulpkring Oekraïne, die in februari 2024 een nieuwsbrief uitbracht. Boeiend, b.v. hoe met kinderen gewerkt wordt aan het verwerken van hun trauma. U vindt die op de website van Antrovista.

N_a_s_c_h_r_i_f_t_:_ _E_r_ _w_o_r_d_t_ _n_o_g_ _s_t_e_e_d_s_ _d_o_o_r_ _m_e_n_s_e_n_ _v_a_n_ _o_n_z_e_ _g_e_m_e_e_n_t_e_ _e_l_k_e_ _v_r_i_j_d_a_g_-_avond in de kerk aan de mensen in Oekraïne gedacht, om 20.30 uur. U bent hartelijk welkom om mee te doen. Mocht de reis naar het kerkje teveel zijn voor u, dan kunt U thuis ook steunen door op dat moment aan de mensen van Oekraïne te denken.

Gewadenconferentie in Meppel: 2e week van september

Onze Casula’s zijn bijna allemaal prachtig, op eentje na. De Pinkster, Pasen en Epifanie Casula zijn de laatste jaren vernieuwd en zijn volgens het nieuwe patroon genaaid. De Advent is van veel vroeger datum en nogal slap. Het is een grote wens om ook die te vernieuwen. Met toestemming van de bewindsdrager en onze priester Bart heb ik aan de gewadengroep gevraagd of we in de gewadenweek aan een nieuwe Casula voor Meppel kunnen werken. Daar werd snel op gereageerd met een volmondig: “Ja”.

Al heel snel kwam een wedervraag: kunnen we dat dan ook in Meppel doen?

Poeh! in ons kleine kerkje? Ons bestuur was meteen enthousiast dus het gaat gebeuren. We hebben twee ruimtes in de kerk, één bij mij thuis en eventueel ook nog één bij Lucie L. Er moet veel geregeld worden en plannen gemaakt. Dat doen we met z’n drieën, Mariska Hunveld, priester in Driebergen, Trudie van Vilsteren en ondergetekende.

De gemeenteleden en belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom. Eventueel voor een dagdeel, je kunt meewerken maar ook gewoon een kijkje nemen.

Het is de gewoonte dat er elke dag een Mensenwijdingsdienst wordt gehouden.

Voor praktische zaken zijn er natuurlijk ook verzoeken, zoals koffie/thee zetten, afwassen of een logeerbed aanbieden. Het programma is nu nog niet klaar, maar dat komt natuurlijk groot in onze kerk te hangen, zo dat iedereen op de hoogte is.

Ik verheug me op een spannende week!

 

 

 

Het Onze Vader

In het laatste gemeentebericht stond een vraag van Imke Jelle, wie interesse had om gezamenlijk een voordracht van Rudolf Steiner te lezen over het Onze Vader. Ik zag deze oproep wat laat, ik had er overheen gelezen. Men was al één keer bijeengekomen, maar de tweede keer kon ik nog meedoen. Ik kreeg de voordracht van te voren, zodat ik deze kon lezen. Met woorden, maar ook in beeldvorm, kon je voor jezelf een kleine toegang veroveren tot het Onze Vader. We lazen gezamenlijk de tekst, zo ontstond een gesprek door de vragen die de tekst opriep, we luisterden naar elkaar. Ik wil wel een klein stukje tekst laten klinken:

“Het Onze Vader is dus een gebed, waardoor zich de mens in de momenten dat hij het nodig heeft, verheffen moet tot de zin van de ontwikkeling van zijn zevendelige mensennatuur en de zeven beden zijn dan de uitdrukking voor de geesteswetenschappelijke aanschouwing van de mensennatuur.” Einde citaat van Rudof Steiner

Vervuld van alles wat wij nu gelezen en besproken hebben, laten we dit nu even. In de toekomst zijn er misschien andere ingangen om naar dit gebed te kijken, dat heeft zeker geklonken.

 

Het evangelie in de diensten

Lijdenstijd 3 maart t/m 30 maart

17 maart Johannes 8, 1-12 De overspelige vrouw

24 maart (Palmz.) Mattheüs 21, 1-11 Intocht in Jeruzalem

25 maart Markus 11, 12-19 Vijgenboom en tempelreiniging

26 maart Mattheüs 22, 15-40 Strijdgesprekken

27 maart Markus 14, 3-11 Zalving in Bethanië

28 maart Lukas 23, 13-32 Veroordeling en kruisdraging

29 maart (Goede Vr.) Johannes 19, 1-15 Jezus voor Pilatus: “Zie de Mens”

30 maart Johannes 19, 16-42 Kruisiging en graflegging

Paastijd 31maart t/m 8 mei

31 maart (Pasen) Markus 16 Opstanding

7 april Johannes 20, 10-29 Thomas

14 april Johannes 10, 1-21 “Ik ben de Goede Herder”

21 april Johannes 15, 1-27 “Ik ben de Ware Wijnstok”

28 april Johannes 16, 1-33 “Ik ga tot de Vader”

5 mei Johannes 14, 1-31 “Ik ben de Weg”

Hemelvaartstijd 9 mei t/m 18 mei

9 en 12 mei Johannes 16, 23-33 “Bid tot de Vader in Mijn naam”

Pinksteren 19, 20 en 21 mei

19 mei Johannes 14, 23-31 “Wie Mij waarachtig liefheeft”

Triniteitstijd 22 mei t/m 23 juni

22 en 26 mei Johannes 3, 1-21 Gesprek met Nicodemus

2 juni Johannes 4, 1-26 Samaritaanse bij de bron

9 juni Johannes 17 Hogepriesterlijk gebed

16 juni Romeinen 8, 14-22 De mens en de schepping

23 juni Lukas 8, 22-25 De storm op het meer

Liederen in de mensenwijdingsdienst (Offer – _Communie)

Lijdenstijd: O Heer, Gij zijt bereid – Dood noch leven

Paastijd: Verrezen is de Heer – Op alle wegen zijt Gij meegegaan

Hemelvaartstijd: Tot de hoogten – Gij zijt de weg die wij gaan

Pinksteren: Doordring ons hart – De waarachtige

Triniteit: Gij zijt de bron – Uw vrede zij de ordenende kracht

Liederen in de zondagsdienst voor kinderen

14 april Paastijd Open breekt de aarde

19 mei Pinksteren Hemelse vlammen

9 juni Triniteit Ontwaak, mijn hart

Afwezigheid van de geestelijke

Bart Hessen is afwezig van 22 t/m 24 april (synode Zeist). In die periode kunt u op zijn mobiele nummer (06-21638394) een boodschap achterlaten en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Verder is hij afwezig van 27 t/m 31 mei (Internationale Synode in Berlijn). In noodgevallen kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden, die u in verbinding zal stellen met een vervangend geestelijke.

Uit het Gemeentebericht december 2023 – maart 2024

Ten geleide

We hebben een paar zwaar bewolkte en regenachtige herfstmaanden achter de rug. Je kon overdag maar weinig de zon en ’s nachts maar weinig de sterrenhemel zien. Maar toen, in de eerste vorstnacht, werd de lucht opeens heel helder. Die ochtend kon je, boven de horizon die nog maar net begon te gloeien, de stralende Morgenster zien. Anders dan de vaste sterren, straalt de Morgenster niet met haar eigen licht. Zij, de planeet Venus, vangt het licht op van de zon, die nog achter de horizon verborgen is, en straalt dat door naar ons op aarde. Zo is ze de verkondiger van het licht dat weldra zal opgaan.

In diezelfde week lazen we aan het altaar Openbaring 22, de laatste schriftlezing vóór Advent. Daarin openbaart zich aan Johannes dat het de Jezus Herrezene is, die tot hem spreekt. Hij noemt zichzelf daar de Stralende Morgenster. De openbaring van Christus in de mens Jezus van Nazareth verkondigt dat dit licht en deze kracht in de hele mensheid wil opgaan. Deze opgang wordt niet in pais en vree geboren. De uitingen van het duister in de wereld laten zich makkelijk zien, en de nood van velen daarin. Maar de moeilijkste omstandigheden kunnen ook het beste in de mens wekken. Iedere daad van onzelfzuchtigheid, medelijden, van liefdevolle inzet, aandacht en uithoudingsvermogen is een lichtstraal. Ze halen zelden de krant, maar worden vaak ongezien, onbemerkt verricht. Ze zijn stralen van het licht dat in onze mensheid zal opgaan. Een gezegende Kersttijd gewenst!

Bart Hessen

Van het convent

Nu Jeroen Benschop in de gemeente Groningen is ingewerkt, zal ik op 17 december na 14 jaar afscheid nemen van die gemeente en op 7 januari worden ingezet als gemeentegeestelijke in Leeuwarden. Daarmee heeft die zelfstandige gemeente na een overgangssituatie van een jaar weer een uitgezonden priester. Jeroen en ik blijven samen het “Noordelijk convent” vormen en zullen regelmatig overleggen. Ik zal de gemeente Meppel vanuit Leeuwarden verder verzorgen. Nu de zorg voor de gemeente Groningen is weggevallen, kan ik in zowel Leeuwarden als Meppel twee mensenwijdingsdiensten per maand op de zondag houden. De diensten op de weekdagen blijven op de woensdag. Het nieuwe ritme van de diensten in Meppel wordt hieronder beschreven.

Bart Hessen

 

Over het ritme van de mensenwijdingsdiensten

in Meppel m.i.v. 7 januari 2024

De mensenwijdingsdiensten in Meppel zullen worden gehouden op de tweede en de vierde zondag van de maand. De zondagsdienst voor kinderen zal worden ge-houden op de tweede zondag van de maand. De diensten op de woensdagen zijn op de woensdagen voorafgaand aan de diensten op zondag. In het geval van een vijfde zondag in de maand wordt per keer bekeken of er een dienst op zondag of op zaterdag zal zijn.

Diensten en activiteiten in de Kersttijd en met Driekoningen

Dit jaar worden op 1e Kerstdag 25 december weer de drie kerstdiensten gehouden, om 0.00 uur, 8.00 uur en 10.30 uur. Na afloop van de dienst van 8.00 uur is er in de gemeentezaal een kerstontbijt, waar ook ouders en kinderen bij kunnen aansluiten. Om 10.00 uur is er de kerstdienst voor kinderen.

Verder zijn er in de Kersttijd diensten om de dag: op 27, 29, 31 december en 2, 4 januari. Na deze diensten is er gelegenheid om ons bezig te houden met het kerst-thema: “En het licht schijnt in de duisternis”.

Op zaterdag 6 januari (Driekoningen) is onze eerste dienst van de Epifanietijd, met daarna gelegenheid te kijken naar de schriftlezingen van deze feesttijd.

Nagesprek en perikopenbespreking op de woensdag

Na de diensten op de woensdag is er ruimte voor gesprek. Afwisselend richten we woensdag de blik op de perikope (de schriftlezing in de mensenwijdingsdienst van die week), of gaan in gesprek over onderwerpen die zich die morgen aandienen.

Het Oberufer Kerstspel

Vrijdag 15 december, 19.00 uur. In Vrije School de Toermalijn wordt deze avond het Oberufer Kerstspel (het “Herdersspel”) opgevoerd door De Kompanij. De opvoering is vrij toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

 

De drie Kerstdiensten van 1e Kerstdag

Zaterdag 23 december, 11.45 uur. De 1e Kerstdag is een unieke dag in het jaar. Er worden op die dag drie mensenwijdingsdiensten gehouden, elk met hun eigen epis-tel, schriftlezing en eigen karakter: bij middernacht, bij de dageraad en bij de volle dag. Op deze zaterdag, twee dagen voor Kerstmis, kijken we naar deze bijzondere “drieklank” en wat die voor ons wil betekenen.

Kerstthema: En het licht schijnt in de duisternis

Na de mensenwijdingsdiensten op 27, 29, 31 december en 2, 4 januari, 11.45 uur. “O Kerstnacht, schoner dan de dagen. Hoe kan Herodes ’t licht verdragen dat in uw duisternisse blinkt…” Iedereen kent deze regels van Vondel uit zijn “Gijsbrecht van Aemstel”, een van de ontelbare uitingen die laten zien dat het Kerstfeest al vele eeuwen beleefd wordt als het feest van het licht dat in de duisternis ontstraalt. Zo lijkt de Kersttijd bij uitstek geschikt om te onderzoeken wat licht en duisternis met elkaar te maken hebben. In vijf bijeenkomsten na de diensten in de Kersttijd kunnen we allerlei aspecten daarvan onderzoeken, in gesprek en in kunstzinnige uit-drukking. Om aan een bijeenkomst mee te kunnen doen is het niet nodig dat je de voorgaande bijeenkomsten ook bijgewoond hebt.

Het droomlied van Olav Åsteson

Donderdag 28 december, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). In de Heilige nachtentijd voert Gert Ruijer het Droomlied van Olaf Ästeson weer in onze kerk op. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

 

De vier schriftlezingen van Epifanie

Zaterdag 6 januari, 11.45 uur. Naast het epistel en invoegsel van een feesttijd kun-nen ook de schriftlezingen in de mensenwijdingsdienst een hulp zijn voor het bele-ven van het karakter van de feesttijd. Voor de epifanietijd zijn destijds door Rudolf Steiner specifieke aanwijzingen voor vier schriftlezingen gegeven. Vandaag onder-zoeken we de weg die door deze schriftlezingen voert.

Gezongen Driekoningspel

Zondag 14 januari, 12.15 uur in Vrije School De Toermalijn. Op deze zondag wordt in de Vrije School De Toermalijn weer het gezongen Driekoningspel opgevoerd, een bijzondere en gemoedsvolle beleving voor jong in oud. Wie wil kan na de mensen-wijdingsdienst en een kopje koffie of thee daarbij aansluiten.

Het verhaal van Bride

Zondag 28 januari om 12.00 uur na de Dienst. Onze gemeente kreeg het aanbod van Anje Robertson om het verhaal van Bride te komen vertellen. Samen met de harpiste Lotje Meier vertellen, spelen ze dit al jaren samen. Ze zegt hierover: Na de donkere dagen beginnen we aan onze Winterse reis door het innerlijke licht. Een tocht die eindigt bij het lengen der dagen bij het feest van Maria Lichtmis. Deze tijdsspanne komt wonderwel overeen met de tijd tussen twee Keltische feesten Samhain en Imbolc.

Het Keltische verhaal Bride is geschreven door de Schotse schrijver Fiona Macleod. De legende van Bride kent vele lagen, die het best beschreven kunnen worden als een voorchristelijke terugblik op het Kerstfeest, maar ook wordt deze Keltische godin en heilige de pleegmoeder van Christus genoemd. Het speelt zich af op Iona en in Bethlehem. We hopen op een fijne bijeenkomst, het duurt ongeveer een uur en een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Euthanasie. En daarna?

Zondag 25 februari, 11.45 uur (gesprek)

Zondag 10 maart, 11.45 uur (voordracht door Thom Kloes)

Je zou kunnen zeggen dat de laatste jaren euthanasie als aanvaarde praktijk is “ingeburgerd”. Hoe zorgvuldig daar ook mee wordt omgegaan, er wordt doorgaans van uit gegaan dat het (bewust)zijn van een mensenindividu slechts reikt van ge-boorte tot stervensmoment. Als een mens niet als onbeschreven blad wordt gebo-ren, en na het stervensmoment weer in een andere vorm van bestaan overgaat, wat zou het ondergaan van euthanasie voor een mens kunnen betekenen?

Op zondag 25 februari kunnen we met elkaar een begin maken over dit thema, en mogelijk ervaringen rond dit gebied met elkaar delen.

Op zondag 10 maart zal Thom Kloes een voordracht houden rond het thema levensbegin en levenseinde. Veel mensen willen ‘vrijheid’ en zien abortus en eutha-nasie in het licht van het recht op zelfbeschikking. Maar is dit echte vrijheid? Besef-fen wij wat het onderbreken van een incarnatieproces met zich meebrengt en wat de bijzondere betekenis van een laatste levensfase kan zijn? Hoe gaan we hiermee om? Thom Kloes is de bestuursvoorzitter van de Christengemeenschap in Zeist en redacteur van “In Beweging”. Hij heeft o.a. gewerkt als projectleider GGZ en is sinds 2017 werkzaam op de crisislijn 113 (zelfmoordpreventie). Hij is samensteller van het boek “Het maakt uit hoe je sterft” (Christofoor).

Gespreksgroep voordrachten Rudolf Steiner over het Johannes evangelie

Data voor de studiegroep Johannes evangelie zijn de woensdagen 3 januari, 7 februari, 6 maart en 3 april. Steeds dus de eerste woensdag van de maand.

Expositie van Jeroen van den Briel: “Leven vanuit de bron”

De expositie is van 25 december – _28 januari 2024

Ik ken Jeroen al vanaf z’n 10de jaar. We woonden in dezelfde straat. En nu staat daar een jongeman die zich een kunstenaar mag noemen! Dat is niet vanzelf ge-gaan. Toen hij 11 jaar was werd hij betrokken bij een noodlottig gebeuren, waarbij zijn broer om-kwam en hij moest vechten voor zijn leven. En dat heeft hij gedaan! Ondanks zijn beperkingen, vooral in het ledematengebied.

Een ontmoeting met Jeroen via zijn werk blijft een heel persoonlijke zaak. Het is een reis in de werkelijkheid van Jeroen. De resultaten brengen over van wat “in zijn hoofd en zijn hart zit”, en wat hij zelf intuïtie noemt. Het is een steeds terugke-ren naar de bron van waaruit hij put en het laat stromen. Jeroen laat zien wat naar zijn gevoel het meest overeenkomt met zijn idee van de werke-lijkheid. Als je dan naar het werk kijkt, dan dringt zich een werkelijkheid aan je op die groter is dan het waarneembare. Soms balanceert het op de grens van abstractie en figuratie.

Hij vertelde mij dat er bij hem al doende een ‘licht’ opgaat. Hij begint met een bin-nenruimte op te zetten en daaromheen laat hij telkens een andere wereld (van beweging) ontstaan. Zo ervaart hij dit en geeft er kleur en vorm aan. Zo brengt Jeroen tot uiting wat innerlijk in hem leeft. En vanuit deze wereld van hem vindt er steeds een vernieuwing plaats. En is dat niet de oproep vanuit de Adventstijd naar Kerst? : “Leven vanuit de bron, vernieuwing van het innerlijk leven!”

Er straalt iets! Niet allen door zijn werk maar ook door zijn persoonlijkheid. Stille aandacht, warmte, innigheid, puur, liefdevol; dat zijn de woorden die bij mij opkomen. Iedereen komt iets brengen in deze wereld. De wereld en de toekomst roepen ons op om onze bijdrage te leveren; Jeroen doet dat ten volle! Dank je wel Jeroen. P.S. Mocht u werk van Jeroen willen kopen dan kunt u contact met mij opnemen.

Sytske Emmelkamp van der Meer

Muzikaal Moment

Op zondag 11 februari verzorg ik na de dienst en het aansluitende gesprek weer een Muzikaal Moment, met pianospel en toelichting.

Imke Jelle van Dam

De kracht van het gebed

De Silent Minute was een beweging, geïnitieerd in Engeland door Majoor Welle-sley Tudor Pole in 1940. In november 1940 woedde in Engeland de Blitzkrieg. Enge-land werd onder de voet gelopen door de Duitse militairen en een invasie door Duitsland was een reëel gevaar. Majoor Tudor Pole kreeg een innerlijke vraag van een hoge spiritueel macht om één stille minuut waarin gebed voor de vrede plaats kon vinden, iedere avond te laten plaatsvinden. Als genoeg mensen met dit gebaar van toegewijde aandacht zouden meedoen, zou de invasie van Engeland voorkomen kunnen worden. Deze minuut van toewijding kreeg direct steun van Koning George de VI, van Winston Churchill en zijn parlement. Het werd ook gerespecteerd door de president van de U.S.A. Franklin Roosevelt en de stilte werd in acht genomen op het land, op de zee op de slagvelden, in de schuilkelders en in de ziekenhuizen. Met de steun van Churchill, begon de BBC op zondag 10 november 1940 om 9 uur ‘s avonds de klokken van de Big Ben te luiden op de radio als een signaal dat de mi-nuut stilte zou beginnen.

Gedurende de tweede wereldoorlog verenigden mensen zich in meditatie, ge-bed of focus (ieder naar hun eigen geloof) en in de vurige wil om vrede vragend. Pole zei: Er is geen kracht op aarde die de gezamenlijke samenwerking op spiritueel niveau van mannen en vrouwen van goede wil, waar ook ter wereld, kan weer-staan. Daarom is het handhaven van de minuut stilte van vitaal belang voor het welzijn van de mens.

En daarna… In 1945 ondervroeg een Britse intelligentie officier een hoge Nazi autoriteit. Hij vroeg hem waarom hij dacht dat Duitsland de oorlog verloren had. Zijn antwoord was: “Gedurende de oorlog hadden jullie een geheim wapen, wat we niet konden meten, en we begrepen dat wapen niet. Maar het was erg machtig. Het werd door ons geassocieerd met het slaan van de Big Ben elke avond. Ik geloof dat jullie het ‘The silent Minute’ noemden.”

In onze gemeente wordt sinds februari 2021 op vrijdagavond 20.30 uur, in onze cultusruimte, een innerlijk gebed gesproken voor de mensen die op enigerlei wijze bij de oorlog in Oekraïne betrokken zijn. Uiterlijk ziet het er uit als een Gemeente-viering. We doen dit in het vertrouwen en de hoop dat dit substantie schept, die de aarde en de mensen beschermt. Het sterkt ons dat er op dezelfde tijd ook in andere plaatsen en landen ‘stille’ aandacht is voor slachtoffers van het geweld.

Het evangelie in de diensten

Adventstijd 3 december t/m 24 december

3 december Lukas 21, 25-36 Tekenen van de Wederkomst

10 december Filippenzen 4, 1-9 Verheug je in de Heer

17 december 1 Thessal. 5, 1-11 Blijf wakker en nuchter

24 december Mattheüs 25, 1-30 De wijze en de dwaze maagden

Kersttijd 25 december t/m 5 januari

25 december I: Mattheüs 1, 1-24 Geboorte van Jezus bij Matthëus

II: Lukas 2, 1-20 Geboorte van Jezus bij Lukas

III: Johannes 21, 15-25 De Herrezene aan het meer

27 december 1 Johannes 1, 1-10 Het Woord met ogen gezien

29 december 1 Johannes 4, 7-16 God is liefde

2 januari Johannes 1, 1-18 Het Woord van het Oerbegin

4 januari Lukas 2, 21-39 Besnijdenis in de tempel

Epifanietijd 6 januari t/m 3 februari

6 en 7 januari Mattheüs 2, 1-12 Aanbidding door de wijzen

14 januari Lukas 2, 41-52 Twaalfjarige Jezus in de tempel

21 januari Johannes 2, 1-11 Bruiloft te Kana

28 januari Johannes 5, 1-16 Genezing verlamde bij Bethesda

Triniteitstijd 4 februari t/m 2 maart

4 februari Lukas 8, 4-15 Gelijkenis van de zaaier

11 februari Lukas 18, 18-34 De rijke tempeloverste

18 februari Mattheüs 4, 1-11 Verzoeking in de woestijn

25 februari Mattheüs 17, 1-13 Verheerlijking op de berg

Lijdenstijd 3 maart t/m 30 maart

3 maart Lukas 11, 14-36 Demonenuitdrijving, teken van Jona

10 maart Johannes 6, 1-15 Spijziging van de 5000

17 maart Johannes 8, 1-12 De overspelige vrouw

24 maart (Palmz.) Mattheüs 21, 1-11 Intocht in Jeruzalem

Liederen in de mensenwijdingsdienst (Offer – _Communie)

Advent: O Heer, Gij die werkt in het vaderlijk rijk – Amen

Kersttijd: Wij, die zijn geboren – Geopenbaard zij God

Epifanie: O Heer, wil mij wijzen – Heer, in uw woorden

Triniteit: De God van de vrede – O Christus, laat uw getrouwen

Lijdenstijd: O Heer, Gij zijt bereid – Dood noch leven

Liederen in de zondagsdienst voor kinderen

25 december Kerst Nu zijt wellekome (vs. 1 en 2)

14 januari Epifanie Wees Gij een Leid-ster

11 februari Triniteit Hij is de Ster

10 maart Lijdenstijd Zaai nu uw zaad

Overzicht Kerstspelen in en rond Meppel

14 december, inloop: 19.30, aanvang 19.45 uur: Paradijsspel in de Toermalijn

15 december, 19.00 uur: Kerstspel in Vrije School de Toermalijn

24 december, 19. 30 uur: Kerstspel in Olm en Es

14 januari, 12.15 uur: gezongen drie koningenspel in Vrije School de Toermalijn

19 januari (tijd nog onbekend): Drie koningenspel in Vrije School de Toermalijn