Gemeenteberichten

Print this entry

GEMEENTEBERICHT

jaargang 25, no. 2  / maart – juni 2022

(Onderstaande tekst is een selectie uit de gedrukte versie)

Schildering van Mariëtte van Est

 

Ten geleide

We zijn op 21 maart door de dag-en-nacht evening van het voorjaar heen gegaan. We leven nu dus in die helft van het jaar dat de dag langer is dan de nacht. Over de hele wereld is er zo een dynamisch evenwicht tussen dag nacht. Hoe verder van de evenaar hoe groter de dynamiek, maar op iedere plek op aarde is er over een jaarverloop evenveel dag als nacht.

In de dag en in de nacht is er ook een bijzondere dynamiek tussen licht en duisternis. Overdag treedt de duisternis ver terug voor de stralende kracht van de zon, maar in de wisseling ontstaat het ochtend- en avondkleurenspel. In de nacht treedt de duisternis naar voren, maar daarin wordt het zachte licht van de sterren bemerkbaar.

In de aardemensheid is het dynamisch evenwicht tussen licht en duisternis niet vanzelfsprekend. De mens is in staat tot de zwartste daden, maar heeft in zich ook de mogelijkheid tot liefde en offerkracht. In de gebeurtenissen in de wereld maakt de duisternis zich vaak breed en treedt gemakkelijk op de voorgrond. Maar we mogen leven met de werkelijkheid dat we als mensheid beschenen worden door de Christus-zon. Niet een zon die met macht en kracht alles terzijde dringt, maar een die in de mensenziel de ware lichtkracht wekt. We mogen hopen dat, misschien juist wel in de duistere tijden, het licht van miljoenen lichtpuntjes zichtbaar wordt.

Met de hoop van zegen, een goede Stille Week en Paastijd gewenst!

Bart Hessen

 

Van het bestuur…

Een wereld die sterk in beroering was en is, doet een beroep op ons innerlijk kompas en geloof in de “zachte krachten”. En dat geloof kan steeds gesterkt, versterkt worden in de M.W.D. Ondanks de beperkingen konden we de mogelijkheid bieden aan mensen om de diensten te volgen. En hebben we de draad door het jaar zoals die in de epistels uitgedrukt worden, in de gesprekken na de dienst kunnen vervolgen. We hebben elkaar in gedachten gedragen, bij ziekte en leed. Maar onderling spreken in iets grotere aantallen over onze Gemeente dat ging nog niet. We zijn blij dat we elkaar binnenkort op de ALV zullen treffen.

Naar aanleiding van de vele zieken als gevolg van Covid 19, heeft het bestuur, als de priester onverwacht uitvalt een vorm van samenzijn met de kerkgangers, met elkaar afgesproken. Deze vorm wordt in andere Gemeenten ook gehanteerd en heet Gemeenteviering. Wij hebben als bestuur ons afgevraagd of we iedereen voldoende ”zien” en waarderen. Daarom worden de mensen die een taak vervullen uitgenodigd door een van de bestuursleden om te vertellen over zijn of haar taak, ideeën te ventileren.

Mooi dat we onze verbondenheid met het Oekraïense volk vorm hebben gegeven in de viering op vrijdagavond. En deze bijeenkomsten ook openbaar hebben gemaakt.

 

Bijeenkomst voor leden en belangstellenden

Op 30 maart is een algemene ledenvergadering (ALV) waarin enerzijds verantwoording wordt afgelegd van het financiële beleid van het afgelopen jaar en anderzijds wordt er een toekomstperspectief geschetst wat betreft de financiën voor de komende tijd. Naast de jaarlijkse ALV is er meestal ook een speciale avond waarbij we elkaar – leden en belangstellenden – ontmoeten en ons met minder formele aangelegenheden bezighouden. Centraal staat de vraag: “Hoe is het gesteld met onze gemeente?” Vaak is er dan een terugblik: “Hoe ging het de afgelopen tijd?” “Zijn we tevreden?” En een vooruitblik: “Hoe ziet onze toekomst eruit? Wat verwachten we? Wat willen we eventueel veranderen?” Deze leden- en    belangstellendenavond is vorig jaar georganiseerd door drie gemeenteleden. Het is niet vanzelfsprekend dat dezelfde mensen dit opnieuw gaan doen. Daarom de vraag: Wie wil deze avond vormgeven en de organisatie dit jaar op zich nemen? Graag zo spoedig mogelijk melden bij één van de bestuursleden.

 

Gang van zaken rond diensten en activiteiten in de komende periode

Op de tijd dat we dit schrijven is de verplichting om 1.5 meter afstand tot elkaar te bewaren weer vervallen. Dat wil zeggen dat er geen beperking aan het aantal deelnemers aan de diensten is, en dat u zich ook niet meer van tevoren hoeft op te geven. We verzoeken u wel om rekening met elkaar te blijven houden en die afstand te geven waar de ander comfortabel bij is. Om diegenen die toch graag afstand bewaren daartoe de mogelijkheid te geven, zijn er per dienst tenminste 4 plaatsen beschikbaar waar dat bij gegarandeerd kan worden (twee boven en twee beneden).

Om de mogelijkheid open te houden voor iedereen om gerust ter communie te gaan, vindt deze vooralsnog plaats in rijen van max. 3 personen/echtparen. Op het prikbord in de gemeentezaal kunt U een plaats in de rij(en) markeren. Bij de gang naar de communie en voor het altaar is de 1.5 m afstand te bewaren. Wanneer de communicanten van de eerste rij zijn gaan zitten, kunnen de mensen van de volgende rij opstaan en naar voren komen.

Diensten en activiteiten in de Stille Week en met Pasen

Ook dit jaar worden er in de Stille Week extra diensten ingeroosterd. Na de diensten is er gelegenheid tot verdieping rond het thema “Schuld en Vergeving”. De diensten in de Stille Week zijn op: dinsdag 12 april, donderdag 14 april en zaterdag 16 april.

Op Goede Vrijdag 15 april wordt om 15.00 uur in de cultusruimte het Lijdensevangelie volgens Markus gelezen in de vorm van een gemeenteviering.

Op tweede Paasdag, maandag 18 april, is er na de mensenwijdingsdienst de Paasdienst voor Kinderen (om 11.45 uur). Daarna is er een feestelijke Paas-potluck.

Diensten en activiteiten met Hemelvaart en Pinksteren

De reguliere dienst van woensdag 25 mei komt te vervallen; in plaats daarvan wordt de dienst gehouden op donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag. Voor de dienst is er vanaf 7.30 uur gelegenheid tot dauwtrappen en knutselen voor jong en oud in Koekange.

De Pinksterdienst in Meppel valt dit jaar op 2e Pinksterdag, 6 juni. Na de mensenwijdingsdienst en de Pinksterdienst voor kinderen is er gelegenheid tot feestelijk Pinkster-samenzijn in de gemeentezaal.

De Epistels (en invoegsels) van de feesttijden in de mensenwijdingsdienst

In dit jaar zullen we door het jaar heen nader kijken naar de epistels en invoegsels van de feesttijden, zoals die in de mensenwijdingsdienst klinken. De gesprekken vinden plaats op de woensdagen (tenzij anders vermeld): 30 maart (Lijdenstijd), 27 april (Paastijd), donderdag 26 mei (Hemelvaartstijd), zondag 12 juni (Pinksteren). Een hulp om je zelf nader met de inhoud van deze epistels uiteen te zetten is het boek van H.-W.Schroeder “Over de epistels in de mensenwijdingsdienst” (Uitg. Kamerling, 2009)

Schuld en Vergeving; gesprekken in de Stille Week

Dinsdag 12 april, donderdag 14 april, zaterdag 16 april, steeds om 11.45 uur

In de Stille Week hebben we de gelegenheid verdieping te zoeken in het complexe thema van Schuld en Vergeving. Wat is het om als mens in dat spanningsveld te staan en wat voor rol speelt dat in mijn eigen leven? We onderzoeken dat o.a. in gesprekken in kleine groepjes.

Lezing van het Lijdensevangelie volgens Markus

Vrijdag 15 april, 15.00 uur

Op Goede Vrijdag, op het “negende uur” wordt in de vorm van een gemeenteviering het Lijdensevangelie volgens Markus gelezen.

Feestelijke Paas-Potluck

Maandag 18 april (2e Paasdag), aansluitend aan de Paasdienst voor kinderen

Na de Paasdiensten is er gelegenheid tot een feestelijke Paasbrunch voor iedereen, waarvan u zelf mede het menu kunt bepalen. Verras elkaar door voor de anderen iets lekkers mee te nemen. Hartig of zoet, al uw smakelijke bijdragen aan de Paastafel zijn van harte welkom!

‘Besturen en bestuurd worden’ : Landelijke leden- en besturendag te Zeist

Zaterdag 23 april

In de Christengemeenschap is vrijheid van geloof een kernwaarde. Daarnaast is iedere gemeente bekend met haar reglement om orde in ons organiseren aan te brengen. Ook zijn we gewend dat onze leden en belangstellenden vanuit vele gezichtspunten naar situaties kunnen kijken. Het middelpunt van onze inspanning is de Mensenwijdingsdienst.

In de afgelopen jaren is er sprake van een, wat men zou kunnen noemen, een toenemende ‘conflictgevoeligheid’, zowel in de wereld als in onze gemeenten. Wij zijn dit bijvoorbeeld tegengekomen waar het ging om het vertalen van corona-maatregelen naar gemeentelijke regels, afspraken en omgangsvormen. Bestuurders en ‘bestuurden’ spraken regelmatig met elkaar en onderling over de extra spanning die dit met zich meebracht.     Welke krachten liggen hieraan ten grondslag? Hoe kunnen we kijken naar de ontwikkeling die hierachter schuil gaat? Spreker Jacques Meulman zal ons in de ochtend helpen spoorzoeken, waarna we in de middag in groepen dieper willen doordringen tot welk appel er mogelijk van deze turbulente tijden uitgaat.

Om 10.00 uur bent u uitgenodigd aan de Mensenwijdingsdienst deel te nemen. Het programma duurt tot 16.00 uur. Adres: Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd. Opgave vooraf is noodzakelijk. Een mail of telefoontje aan het secretariaat:  secretariaat@christengemeenschap.nl / 070-3451506.

Christengemeenschap en Antroposofie: wat staat ons te doen?

Conferentie met Peter Selg in het kader van 100 jaar Christengemeenschap

Zaterdag 14 mei, Iona-gebouw, Driebergen

Op deze dag is er een ééndaagse conferentie met o.m. twee lezingen van Peter Selg en diverse workshops. Peter Selg is leider van het Ita Wegman Instituut en lid van het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Dornach. Hij is de auteur van vele boeken. Zijn meest recente vertaalde boek “Mensenwijding en Wederkomst” gaat over de wording van de Christengemeenschap en de verhouding van Rudolf Steiner tot deze Beweging tot Religieuze Vernieuwing. Volledige programma-informatie (zie ook pagina 10 in dit Gemeentebericht) en mogelijkheid tot aanmelding kunt u vinden op de website www.100jaarchristengemeenschap.org

Hemelvaartsdag voor jong en oud

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)

Vanaf 7.30 uur is er voor jong en oud gelegenheid tot dauwtrappen en knutselen bij Wieby en Albert in Koekange. Adres: Bosweg 1, 7965 AA Koekange. Om 10.30 uur is er de mensenwijdingsdienst, gevolgd door een nagesprek over het epistel van Hemelvaart.

Bart Hessen

 

Studiegroep Johannes evangelie

De studiegroep komt op de woensdagochtenden 6 april, 4 mei en 1 juni van 9.00 tot 10.00 uur bij elkaar.

 

Welk onderwerp voor een lezing?

In de laatste bestuursvergadering is gesproken over een lezing die Bart mogelijk dit voorjaar zal houden. Bart wil dit graag doen, op voorwaarde:

  1. dat jullie (leden/belangstellenden) hiervoor een geschikt onderwerp kiezen.
  2. dat het een onderwerp is, dat een breed publiek aanspreekt. Dat wil zeggen ook mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met De Christengemeenschap. Mogelijk gehouden in de Vrije School en een aankondiging ervan in de Meppeler krant.

Het zou fijn zijn als we veel enthousiaste suggesties van jullie ontvangen, zodat we verder kunnen en daadwerkelijk een lezing kunnen plannen. Suggesties graag z.s.m. doorsturen naar het bestuur dechristengemeenschapmeppel@live.nl

 

Landelijke Raad vergaderingen

Vanwege de stormen werd de Landelijke Raad Vergadering van 19 februari afgelast. Er werd nog een poging gedaan om het naar maart te verplaatsen, maar vanwege volle agenda’s lukte dit niet meer op korte termijn. De eerstvolgende vergadering is nu op 18 juni in Middelburg. Hans zal daarbij aanwezig zijn en in het volgende Gemeentebericht daarvan verslag geven.

 

Workshop dialoogvaardigheden

Vorig jaar in november ging ik naar Leeuwarden om daar een workshop dialoogvaardigheden bij te wonen, die georganiseerd werd door leden van de Christengemeenschap en Antroposofische vereniging. De workshop is gebaseerd op de Dynamische Oordeelsvorming en is bedoeld om vragen die in je leven helderder te krijgen, handvatten te krijgen om op een goede manier het gesprek met elkaar aan te gaan en daarmee polarisatie verminderen. Ik was zelf zo enthousiast geworden van deze levendige workshop, geleid door Madeleine Wulff, dat ik contact heb gezocht met de landelijke organisator van deze workshop nl. de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN). In samenspraak hebben we de volgende datum en locatie gevonden. Bij voldoende aanmeldingen gaat de workshop plaatsvinden in onze gemeenteruimte op vrijdag 22 april van 10.00 tot 13.00 uur. Richtbedrag is 15 euro pp. U kunt zich aanmelden via de website van AViN. Mocht dit problemen opleveren dan kunt U contact opnemen met ondergetekende. Hopende op voldoende deelnemers, met hartelijke groet,

Betsy van den Boogaard (06-16665279)

 

Muzikaal Moment

Op zondag 12 juni om 12.30 uur verzorg ik een Muzikaal Moment, waarvoor ik jullie allen van harte uitnodig. Het programma bestaat uit eigen composities en duurt circa 20 minuten.

Imke Jelle van Dam

 

Terugblik op een verlate Kerstviering

Op dinsdag 22 februari jl. vond in Vrije School aan de Bachlaan in Zwolle een viering van de jaarfeesten plaats, georganiseerd door leden van de Antroposofische Vereniging, afdeling Zwolle. Er waren 20 bezoekers. Er klonk muziek, een romance van Scriabin in een ritme van 6 tegen 4, dat ook gezien kan worden als 3 tegen 2, uitgevoerd door Imke Jelle van Dam op de piano. Er klonk een gedicht dat door Anneke van Zanten was geschreven (zie hieronder) en Gerard Reijngoud hield een boeiende voordracht aan de hand van het thema “Wijsheid en Liefde”, waarbij hij benadrukte dat het om ‘even en oneven’ gaat. Tussen twee polariteiten (even) kun je op zoek gaan naar het derde element dat zich in het midden bevindt (oneven). Na de pauze deden we een ritmische oefening 3 tegen 2 onder leiding van Gerard. Het was geheel toevallig dat het muziekstuk daar bij aansloot! Wat een mooie en rijk gevulde bijeenkomst!

Wytse Ferwerda en Imke Jelle van Dam

 

Het offer

 

Onvoorstelbaar groot! – het offer

dat de Liefde bracht

door zich te mengen met het kwaad.

 

Een Liefde, onuitput’lijk groot

met kiemkracht, ook in ons gelegd en in de aard’.

 

Wij kunnen die tot groeien brengen

wanneer wij ons bewust daarmee verbinden

en met verwondering

de bloem bekijken, die dan ontstaat.

 

Het evangelie in de diensten

 

Lijdenstijd 20 maart t/m 16 april

20 maart                        Lukas 11, 14-36                       Demonenuitdrijving, teken van Jona

27 maart                        Johannes 6, 1-15                    Spijziging van de 5000

3 april                               Johannes 8, 1-12                    De overspelige vrouw

10 april (Palmz.)          Mattheüs 21, 1-11                          Intocht in Jeruzalem

11 april                           Markus 11, 12-19 Vijgenboom en tempelreiniging

12 april Mattheüs 22, 15-40 Strijdgesprekken

13 april Markus 14, 3-11 Zalving in Bethanië

14 april Lukas 23, 13-32 Veroordeling en kruisdraging

15 april (Goede Vr.) Johannes 19, 1-15 Jezus voor Pilatus: “Zie de Mens”

16 april Johannes 19, 16-42 Kruisiging en graflegging

 

Paastijd 17 april t/m 25 mei

17 april (Pasen) Markus 16 Opstanding

24 april Johannes 20, 10-29 Thomas

1 mei Johannes 10, 1-21 “Ik ben de Goede Herder”

8 mei Johannes 15, 1-27 “Ik ben de Ware Wijnstok”

15 mei Johannes 16, 1-33 “Ik ga tot de Vader”

22 mei Johannes 14, 1-31 “Ik ben de Weg”

 

Hemelvaartstijd 26 mei t/m 4 juni

26 en 29 mei Johannes 16, 23-33 “Bid tot de Vader in Mijn naam”

 

Pinksteren 5, 6 en 7 juni

5 juni Johannes 14, 23-31 “Wie Mij waarachtig liefheeft”

Triniteitstijd 8 juni t/m 23 juni

8 en 12 juni Johannes 3, 1-21 Gesprek met Nicodemus

19 juni Johannes 4, 1-26 Samaritaanse bij de bron

 

Liederen in de mensenwijdingsdienst (Offer Communie)

Lijdenstijd: O Heer, Gij zijt bereid – Dood noch leven

Paastijd: Verrezen is de Heer – God is Liefde

Hemelvaart: Tot de hoogten – Gij zijt de weg die wij gaan

Pinksteren: Doordring ons hart – De God van de vrede

Triniteit: Gij zijt de bron – De waarachtige

 

Liederen in de zondagsdienst voor kinderen

10 april Lijdenstijd Zaai nu uw zaad

18 april Paastijd Open breekt de aarde

8 mei Paastijd Open breekt de aarde

6 juni Pinksteren Hemelse vlammen

 

Afwezigheid van de geestelijke

Bart Hessen is afwezig van 24 t/m 26 januari (synode Zeist). In die periode kunt u op zijn mobiele nummer (06-21638394) een boodschap achterlaten en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

 

Rubriek Verwonderd, Beleefd en Bewogen

Afstand en nabijheid / Als ik goed wil slapen, helpt het me om ’s avonds nog even een wandelingetje te maken, ook deze afgelopen wintertijd. En dan is het echt aardedonker hier op de Mantingerweg, straatlantaarns staan erg ver uit elkaar. Toen trof ik een andere man, hij had wat hoofdpijn, geloof ik, voor hem reden om ook even op pad te zijn. Zonder elkaar te kunnen zien raakten we in gesprek. Het was zo’n gesprek dat ergens over ging, dat inhoud had. We vonden het beiden wel bijzonder. Het gebeurde die week nóg twee keer, waarbij we de draad van het gesprek weer oppakten.

Ik weet nog steeds niet wie het is geweest. Nu vraag ik mij af: zouden we bij daglicht nu ook deze gesprekken hebben gehad? Of hadden we elkaar dan alleen maar gegroet, of, kort wat hebben uitgewisseld – wat ook niet verkeerd is.

Ik moet denken aan het verhaal van Nikodemus, die in de nacht bij Jezus komt. Nu was hij waarschijnlijk ook een beetje schijterig, bang op straat tóch herkend te worden. Maar misschien maakte ook hier het donker de nabijheid bij Jezus mogelijk en daarmee een goed gesprek gemakkelijker.

 

PASEN

Een diep verdriet dat ons is aangedaan

kan soms, na bittere tranen, onverwacht

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,

op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.

Waar onderdijks een stukje moestuin lag

met boerse rijtjes primula’s verfraaid,

zag ik, zondags getooid, een kindje staan.

Het wees en wees en keek mij stralend aan.

De maartse regen had het ’s nachts gedaan:

daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

(uit: Ida Gerhardt; Vijf vuurstenen; 1974)

 

Mooi, die tegenstelling in dit gedicht: een diep verdriet vol bittere tranen en het tafereeltje bij het tuintje met boerse rijtjes primula’s, waar een zondags gekleed kindje je stralend aankijkt en bijna als de engel bij het graf wijst op zijn doopnaam in sterkers.

Marie van der Zeyde, de partner van Ida Gerhardt, schrijft over haar levensvriendin: “Er zijn twee Ida’s: één die altijd veel te hard heeft moeten werken, en “er nog eens een keer bij neervalt”, één die op sterke vleugels opstijgt naar wat ouderwetse mensen hoger sferen noemden. Die twee leven met elkaar in een vreemd verbond, met een vreemde trouw schijnen zij elkaar te beschermen. De sterkste is ongetwijfeld de vogel.” (Gevonden in: “De hand van de dichter” over Ida Gerhardt van M.H.van de Zeyde)

 

Colofon

 

Gemeente Geestelijke

Bart Hessen Heideweg 10, 9824 TJ Noordwijk (Groningen)

0594-659558 of 06-21638394

B.Hessen@christengemeenschap.nl

Gesprekken na afspraak in de regel op de woensdagen waarop de mensenwijdingsdienst plaatsvindt of in nader overleg.

 

Kerkgebouw

Catharinastraat 44, 7941 JG Meppel

 

Diensten

Zie agenda

 

Bestuur

Hans Emmelkamp

Mariëtte van Est

Lucie Luijckx

 

Secretariaat:

Secretarismeppel@christengemeenschap.nl

0522-260407 of 0615545664

 

Penningmeester:

Penningmeestermeppel@christengemeenschap.nl

 

E-mail bestuur (algemeen)

dechristengemeenschapmeppel@live.nl

 

Triodosbank

NL70 TRIO 0390350737 t.n.v. De Christengemeenschap in Meppel e.o Catharinastraat 44, Meppel

 

Website

www.christengemeenschap.nl

Voor informatie over uw gemeente en over de Christengemeenschap, nationaal en internationaal

 

Gemeentebericht

Het Gemeentebericht is een uitgave van De Christengemeenschap Meppel e.o.

Het wordt automatisch verspreid onder de leden.

 

Bent u geen lid en wilt u graag ons gemeentebericht ontvangen? U kunt u daarvoor aanmelden bij Imke Jelle van Dam, info@imkejellevandam.nl. U ontvangt dan 4 x per jaar het Gemeente-bericht en het landelijke tijdschrift ‘In Beweging’. De kosten hiervoor bedragen € 30 per jaar.

 

Redactieteam gemeentebericht

Wytse Ferwerda (mandaathouder)

Cecile Dijkstra (redigeren en verzending)

Imke Jelle van Dam (lay-out en administratie m.b.t. verzending)

 

Adreswijzigingen van reeds bij ons bekende leden en belangstellenden bij: lucieluijckx@gmail.com

 

Kopij

Kopij aan: wytseferwerda@gmail.com

 

Sluitingsdatum kopij volgende bericht: Maandag 23 mei 2022

 

De Christengemeenschap is geheel afhankelijk van uw giften en vrijwillige bijdragen